Törvények, rendeletek, nemzetközi előírások

BIZOTTSÁG (EU) 2023/2683 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszer használatos műanyag italpalackok újrafeldolgozott műanyag-tartalmával kapcsolatos adatok kiszámítása, ellenőrzése és bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Tájékoztató a természetes ásványvizek, a gyümölcslevek és az üdítőitalok címkéjén feltüntetendő jelölésekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1333/2008/EK RENDELETE az élelmiszer-adalékanyagokról

Európai Uniós útmutató a palackozott vizekre vonatkozó helyes higiéniai gyakorlatról

A Kormány 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

ÚTMUTATÓ a gyártmánylapról szóló, a 105/2012 (X. 11.) VM rendelettel módosított 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendeletalkalmazásához

A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról

1925/2006/EK rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

74/2012. (VII. 25.) VM rendelet az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

47/2011. (V. 31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

115/2010/EU rendelet a fluorid csökkentési eljárásról

2009/54/EK irányelv a természetes ásványvizek kinyeréséről ésforgalmazásáról

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

2009. évi XCV. törvény a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről

65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól

Ásványvíz rendelet KOMMENTÁRJA.

GUIDANCE DOCUMENT on official controls, under Regulation (EC) No 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of foodstuffs

Gyümölcsitalok és üdítőitalok jelölési útmutatója 2007.

Útmutató az alkoholmentes italok jó higiéniai gyakorlatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságlétrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2002/72 előírása az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak minőségi követelményeiről

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről

96/70/EK irányelv a természetes ásványvizek (…) módosításáról

2003/40/EK irányelv a természetes ásványvizek jegyzékének, koncentrációs határértékeinek, (…) megállapításáról